BISPEBJERGVEJ 53, 2400 KBH NV

TEL.: 3584 1879

post@skuespillerforeningen.dk

Love

Visse kriterier skal være opfyldt, før man kan søge medlemskab af Skuespillerforeningen af 1879.

Man skal være uddannet fra et af de af staten godkendte danske uddannelsessteder. Er dette ikke tilfældet, kan man kun optages som medlem, såfremt man i de seneste 5 år har været i engagement ved teater, film, radio eller tv i et sådant omfang, at der efter bestyrelsens skøn har været tale om erhverv. Er man fyldt 45 år, kan optagelse kun finde sted efter godkendelse af bestyrelsen og mod et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.
Teaterchefer og teatermedarbejdere kan optages, når bestyrelsen vedtager det, såfremt de opfylder ovennævnte betingelser.

Hvis du ønsker at blive optaget i foreningen, skal du udfylde dette ansøgningsskema. Man skal være uddannet fra et af de af staten godkendte danske uddannelsessteder. Er dette ikke tilfældet, kan man kun optages som medlem, såfremt man i de seneste 5 år har været i engagement ved teater, film, radio eller tv i et sådant omfang, at der efter bestyrelsens skøn har været tale om erhverv. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Skuespillerforeningen på Skuespillerforeningens kontor, tlf. 3584 1879,  eller på post@skuespillerforeningen.dk

Foreningen sender automatisk en introduktionsskrivelse ud til scenekunstnere  efter endt uddannelse.

Se endvidere foreningens love nedenfor.

 

FORENINGENS LOVE

Love for foreningen, vedtaget på foreningens første generalforsamling den 3. juni 1880.
Senest ændret i 2015.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§1  Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn: Skuespillerforeningen af 1879.
Hjemsted: København

Som velgørende forening har Skuespillerforeningen af 1879 til formål:

  • at anvende renterne fra foreningens kapital til støtte og hjælp for sine medlemmer,
  • at opretholde Skuespillerforeningens Hus,
  • at administrere og uddele legater,
  • at medvirke til oprettelse af legater.


§2  Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages skuespillere, operasangere, dansere, sceneinstruktører og scenografer, som er uddannet fra et af de af staten godkendte danske uddannelsessteder.
Ansøgere, der ikke har gennemgået en af de af staten godkendte uddannelser, kan optages som medlemmer, såfremt de i de seneste 5 år har været i engagement ved teater, film, radio eller tv i et sådant omfang, at der efter bestyrelsens skøn har været tale om erhverv.
Teaterchefer og teatermedarbejdere kan optages, når bestyrelsen vedtager det, såfremt de opfylder ovennævnte betingelser.

Optagelse finder sted efter godkendelse af bestyrelsen.

Såfremt ansøgeren er fyldt 45 år, kan optagelse kun finde sted efter godkendelse af bestyrelsen og mod et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.

§3  Ret til hjælp
Skuespillerforeningen af 1879´s midler kan kun komme foreningens ordinære medlemmer til gode. Undtaget herfra er dog en eventuel engangshjælp – efter bestyrelsens skøn – til den længstlevende af et ægtepar.

Dersom et ordinært medlem på grund af alder, sygdom eller andre årsager uforskyldt skulle komme i økonomisk trang, har den pågældende ret til at modtage hjælp, såfremt foreningens midler tillader det.  Strækker midlerne ikke til således, at alle berettigede krav kan fyldestgøres, skal ancienniteten være det afgørende.

§4  Ophør af medlemskab
Såfremt et medlem går over i andet erhverv end de under §2 nævnte, kan medlemskab bringes til ophør efter bestyrelsens skøn, medmindre der foreligger 20 års anciennitet.

§5  Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Der betales et indskud ved optagelsen, som ligeledes fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Undlader et medlem at betale kontingent i mere end et halvt år, kan det ekskluderes af foreningen. Genindtrædelse kan kun finde sted med bestyrelsens godkendelse og imod betaling af restance og nyt indskud.

I tilfælde af sydom eller arbejdsløshed o. lign. kan henstand med kontingent indrømmes, dog kun for højst ét kontingentår.

Ingen kan modtage legat, før der er forløbet et kalenderår efter optagelse eller genindtrædelse.

§6  Ekstraordinære og æresmedlemmer
Enhver kan optages som ekstraordinært bidragydende medlem, dog uden at nyde fordel af foreningens midler og uden stemmeret.

De ekstraordinære medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Enhver, der én gang for alle har bidraget til foreningen med mindst 20 x dette kontingent, kan, hvis vedkommende ønsker det, blive optaget som livsvarigt ekstraordinært medlem uden at betale yderligere kontingent.

Personer, som har ydet en speciel indsats, kan af bestyrelsen tildeles et livsvarigt kontingentfrit ekstraordinært medlemskab.

En enstemmig bestyrelse kan som æresmedlemmer optage personer, som i særlig grad har indlagt sig fortjeneste af foreningen.

§7  Særlige arrangementer
Ved arrangementer til fordel for Skuespillerforeningen af 1879 har de medlemmer, som optræder, pligt til at gøre dette vederlagsfrit.

§8  Gaver
For gaver til foreningen kan kun kvitteres af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

§9  Bestyrelsen
Bestyrelsen, som er ulønnet, består af en formand, en næstformand og mindst tre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.

§10  Funktionstid
Formanden vælges for to år.

Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fratræder efter tur hvert andet år to, der ligesom formanden kan genvælges.

§11  Bestyrelsens tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog formand eller næstformand i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån eller kreditter. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån eller kassekredit på op til kr. 500.000,00, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive de med optagelsen af lånet eller kassekreditten nødvendige dokumenter.

Skuespillerforeningen af 1879 udsteder fuldmagt til den siddende Forretningsfører til at kunne disponere over foreningens konti.

Fuldmagten giver fuldmagtshaver mulighed for at disponere alene eller hvor det findes nødvendigt i forening med Formanden over konti og betalingskort, men kan ikke på vegne af Skuespillerforeningen af 1879 vedtage, underskrive eller godkende ændringer, aftaler eller lånoptagelser.

§12  Bestyrelsens virksomhed
Formanden indkalder bestyrelsesmøder og fremlægger på den årlige generalforsamling en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år samt revideret regnskab.

Næstformanden fungerer, når formanden er forhindret.

§13  Sekretariat og revision
Til varetagelse af foreningens daglige drift ansætter bestyrelsen en sekretær/forretningsfører.

En statsautoriseret revisor skal revidere regnskabet.

§14  Generalforsamlingen, ordinær og ekstraordinær
Den ordinære generalforsamling afholdes i maj eller første uge i juni efter bestyrelsens indkaldelse.

Forslag til optagelse på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved en skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når sager af vigtighed foreligger, og skal indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det.

§15  Afstemning
Hvert medlem har én stemme.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Afgørelser træffes ved almindelig majoritet.

Undtaget herfra er:

LOVÆNDRINGER, idet disse kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig derfor.

§16  Eksklusion
Overtrædelse af foreningens love kan medføre eksklusion. Eksklusionsretten udøves af bestyrelsen. Dog har den ekskluderede ret til på førstkommende generalforsamling at indanke eksklusionen for denne.

Når et medlem udtræder eller ekskluderes, taber det ethvert krav på foreningen og dennes midler.

REGNSKAB

§17  Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts.

Årsregnskabet skal indeholde et regnskab for hovedkassen, et driftsregnskab for Skuespillerforeningens Hus samt en statusoversigt.

I hovedkassen indgår medlemskontingent og indskud fra nye medlemmer, renter af foreningens formue og renter fra legater, for hvilke der ikke er oprettet særlig fundats, endvidere indtægter fra særlige arrangementer, arv, tilskud og gaver.

Af hovedkassen afholdes de med foreningens virksomhed forbundne udgifter, herunder uddeling af bestemte legater.

Over- eller underskud af Skuespillerforeningens Hus overføres til hovedkassens regnskab.

FORENINGSFORMUEN

§18  Anbringelse
Bestyrelsen anbringer foreningens formue i gode, solide værdipapirer, som noteres på foreningens navn og ikke kan borttransporteres, pantsættes eller undergives nogen som helst behæftelse.

Bestyrelsen bør bestandig arbejde på at forøge kapitalen.

§19  Ophør
I tilfælde af foreningens ophør skal formuen anvendes til legater, der udelukkende kan udbetales til den personkreds, som var medlemmer i ophørsåret.

Der vælges en likvidator, og anvendelsen af midler skal – i det omfang de ikke anvendes efter foreningens direkte formål – overføres til institutioner med henblik på anvendelse til beslægtede formål. Afviklingen foregår i samarbejde med det pågældende resortministerium (Kulturministeriet).

En afvikling af foreningen og foreningsformuen inkluderer også en afviking af Skuespillerforeningens Hus.

SKUESPILLERFORENINGENS HUS

§20  Skuespillerforeningen Hus
Skuespillerforeningens Hus, indviet i 1927, administreres af foreningens bestyrelse, der udlejer ejendommens lejemål til ældre eller økonomisk trængende scenekunstnere, som er medlem af foreningen.

Bestyrelsen kan, såfremt forudsætningerne for et medlems brugsret til en fribolig brister, med et rimeligt varsel bringe brugsretten til ophør.

Hvis den, der er tildelt boligen, afgår ved døden eller varigt indlægges på plejehjem eller lignende, skal bestyrelsen tage stilling til, om vedkommendes ægtefælle kan blive boende